Car & Boat Products swisstec Vinyl & Leather conditioner 500 ml

Prijs € 14.95 incl. BTW

Car & Boat Products swisstec Vinyl & Leather conditioner 500 ml

Car & Boat Products swisstec Vinyl & Leather conditioner 500 ml

Productbeschrijving:

Hernieuwt kunststof en leder. Het product gelijkmatig innevelen en licht openwrijven, laat vervolgens opdrogen. Indien niet glanzend resultaat gewenst is: nawrijven met pluisvrije doek of poetspapier. Nooit gebruiken op stuurwiel en pedalen.

Gebruiksaanwijzing:

Test product altijd op een minder zichtbare plaats, zeker op water gedragen lakken. Spay onverdund op het te reinigen oppervlak. Even laten intrekken en vervolgens , na maximaal 5 minuten de ingespoten delen met veel water of hoge druk afspuiten. Laat het product niet opdrogen en gebruik niet in de volle zon. Tevens niet op warme oppervlaktes spuiten.

Gevarenaanduidingen:
Kan een allergische reactie veroorzaken, : Veroorzaakt ernstige oogirritatie, :
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Veiligheid:
Buiten bereik van kinderen houden.
Geen verontreinigde werkkleding buiten de werkplek dragen,emissie naar het milieu.
Draag beschermende handschoenen / draag beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming :
BIJ CONTACT MET DE HUID: voorzichtig afspoelen met water.
Verwijder indien mogelijk bestaande contactlenzen. Blijven spoelen : Bij huidirritatie of uitslag:, :
Inhoud / verpakking speciaal afval, Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik

Ingrediëntendeclaratie volgend de verordening. 648/2004/EG betreffende detergentia:5%of meer, maar minder dan 15% niet ionogene oppervlakteactieve stoffen . Minder dan 5% fosfaten, fosfonaten, parfums, (R)-p-mentha 1.8dieen.

Prijs € 14.95 incl. BTW

DIRECT BESTELLEN

Car & Boat Products swisstec Vinyl & Leather conditioner 500 ml

EEN TOP SELECTIE DETAIL PRODUCTEN:

Car & Boat Care heeft al ruim 15 jaar ervaring in deze brance en heeft daarom de beste producten samengesteld voor u.